PRIVACY VERKLARING DIETISTENPRAKTIJK LORE CEULEMANS (foodcoach
praktijk)

 1. Inleiding
  Foodcoach praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw
  privacy wordt gerespecteerd).
  In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel
  hoe ik omga met persoonsgegevens. Foodcoach praktijk houdt zich in alle gevallen aan de
  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening
  EU 2016/679), ingegaan 25 mei 2018.
  Dit brengt met zich mee dat ik:
   Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
   Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
   Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en
  deze respecteren.
  Foodcoach praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
  doornemen van mijn privacyverklaring, of in het algemeen, vragen hierover heeft, kan u steeds contact
  opnemen.
  Foodcoach praktijk
  Lore Ceulemans
  Elsschot 26, 2221 Booischot
  lore.ceulemans@outlook.be
  0472/86 61 10
 2. Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
  Deze privacyverklaring is van toepassing op al mijn huidige cliënten en deelnemers aan activiteiten en
  workshops.
 3. Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de volgende doeleinden geregistreerd en verwerkt:
   Cliëntenadministratie, met het oog op het zo optimaal begeleiden van de cliënten, naargelang
  de hulpvraag (vermagering, diabetes, allergie en intoleranties, sportvoeding,…).
   Verzorgen van workshops en activiteiten
   Het versturen van informatie over mijn diensten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
   Indien de hulpvraag mede gesteld wordt door de behandelende huisarts/medisch specialist
  van de cliënt, wordt een verslag naar de desbetreffende huisarts/specialist gestuurd.
  In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u
  steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
  Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
   Persoonlijke identiteitsgegevens: (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres,…)
   Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht , verwachtingen, doelstellingen,…
   Antropometrische gegevens: gewicht, lengte, BMI, vetmassa, spiermassa, vochtbalans, gewichtsverlies,
  eerdere dieetpogingen, …
   Medische gegevens: allergie en intoleranties, medicatie, afwijkende bloedwaarden (cholesterol,
  hoge bloeddruk, leverwaarden, diabetes,…)
   Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
   Opleiding en vorming
   Aanwezigheid op activiteiten
   Beeldmateriaal of getuigenissen mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming
  Ik verzamel enkel persoonsgegevens die u zelf aan mij meedeelt op verschillende wijzen (o.a. contactformulier,
  online afspraken via website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Ik verzamel
  geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van specifieke
  doorverwijzing zoals via huisarts/medisch specialist.
  Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.
 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit op uw eigen vraag en
  met uitdrukkelijke toestemming van u gebeurt. Deze derden kunnen zijn: De Studio Heist op den Berg
  en Sportinne Heist op den Berg. Beide sportinstellingen met personal coaches waarmee Foodcoach
  praktijk samenwerkt. Deze samenwerking wordt enkel van u op toepassing op uw vraag en indien u
  wil gaan sporten in deze instellingen.
  Indien u een doorverwijzing kreeg via de huisarts/medisch specialist zal een verslag doorgestuurd
  worden naar de desbetreffende persoon.
  Enkel de gegevens noodzakelijk voor de samenwerking zullen worden doorgegeven.
  Met deze partijen maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
  te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
  Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk
  verplicht is.
  Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese unie.
 5. Bewaartermijn
  Foodcoach praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van
  het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de
  wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel
  per doel verschillen.
  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
   Administratieve identificatiegegevens – tot 1 jaar na stopzetting gebruik diensten
   Beeldmateriaal (foto’s van activiteiten) – voor altijd in een archief
 6. Beveiliging van de gegevens
  Foodcoach praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
  (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)
  Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
  • Het wachtwoord voor deze systemen is door niemand anders dan de medewerkers van Foodcoach
  praktijk gekend.
  • Uw gegevens worden bewaard in 1 centraal dossier, specifiek ontworpen voor een diëtistenpraktijk,
  namelijk via het software programma NUTRIDIETIST.
  • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide
  analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens
  te garanderen.
  Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u
  persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 7. Uw rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb, en die niet
  langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Foodcoach praktijk
  behoudt wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
  U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking
  van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
  Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u
  verwerkt worden.
  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in
  opdracht van u direct aan een andere partij.
  Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
  Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde
  besluitvorming of profilering.
 8. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
  uw rechten dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.
  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
  privacy bescherming:
  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Commission@privacycommission.be
 9. Wijzigingen aan mijn privacyverklaring
  Foodcoach praktijk kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zal u steeds via
  mail, of schriftelijk indien u geen e-mail adres aan mij heeft verschaft, op de hoogte worden gebracht.
  Opgemaakt te Booischot op 25/5/2018
  Foodcoach praktijk
  Lore Ceulemans
  Zaakvoerder